Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vidinis įsivertinimas

VILNIAUS ,,ŽILVINĖLIO" LOPŠELIO-DARŽELIO

2018 M.M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS - REKOMENDACIJOS VEIKLOS KOKYBEI TOBULINTI

 

Atlikus mokyklos veiklos kokybės srities ,,Ugdymas ir mokinių  patirtys" rodiklio ,,Pagalbą mokiniui"  giluminį įsivertinimą, paaiškėjo:

§  pagalba vaikui yra teikiama kompleksinė ir planuota;

§  prendžiant socialines, pedagogines problemas bendradarbiaujama su socialiniais partneriais;

§  specialųjų poreikių vaikai įtraukiami į projektinę veiklą, konkursus;

§  dirba specialistų komanda (socialinis pedagogas, logopedas, psichologo asistentas).

§  100% respodentų nuomonė, įstaigoje pastebimi ypač gabūs vaikai ir 95% mokytojų rengia papildomas užduotis gabiems vaikams.

§  100% respodentų įstaigos edukacines erdves vertina palankiai ir tuo didžiuojasi.

Nuspręsta: vaikų sveikatinimą kurti pasitelkiant patirtines situacijas lauko edukacinėse erdvėse.

 

Išanalizavus sritį ,,Ugdymas ir mokinių  patirtys" rodiklį ,,Vertinimo kriterijų aiškumas" galima daryti šias apibendrinančias išvadas:

§  visi mokytojai laikosi vienodos ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos;

§  95% mokytojų remdamiesi vertinimo rezultatais analizuoja ir koreguoja ugdytinių ugdymą(si);

§  visi mokytojai su tėvais aptaria ugdymosi tikslus, sėkmes ir nesėkmes, mokytojai ugdytinių tėvus apie jų pažangą, pasiekimus, informuoja reguliariai ir individualiai;

§  tėvai jaučiasi reikalingi pedagogams, todėl skatinami kartu su vaikais dalyvauti ugdomose veiklose, renginiuose.

Nuspręsta: daugiau dėmesio skirti ugdymui netradicinėse erdvėse.

 

Atliktas veiklos kokybės srities ,,Ugdymas ir mokinių  patirtys" rodiklio ,,Orientavimas į mokinių poreikius" vertinimas parodė:

§  96% respodentų nuomone, įstaigoje sprendimai dėl pagalbos vaikams priimami kolegaliai;

§  įstaigoje kuriama saugi aplinka;

§  parengtu patyčių prevencijos ir intervencijos aprašu, vadovaujasi 86% mokytojų.

Nuspręsta: mokslo metų pradžioje tėvus supažindinti su ugdymo procesu, su vaikų pasiekimų vertinimu, bendradarbiauti su tėvais, kuriant geriausias ugdymo(si) galimybes.

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.