Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vaiko gerovės komisija

VILNIAUS „ŽILVINĖLIO“ LOPŠELIO – DARŽELIO DIREKTORIUS   ĮSAKYMAS DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO 

2017 m. spalio 02 d. Nr. V-7.1    

Vadovaudamasi Švietimoirmokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2017 m. gegužės  02 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija),

1.      T v i r t i n u Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio vaiko gerovės komisijos sudėtį:

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė 

Pirmininko pavaduotoja – socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė

Nariai: Auklėtoja Danutė Ona Pučienė           

 Logopedas Loreta Čepienė           

Auklėtoja Marytė Vilčinskienė           

Sekretorė  auklėtoja Nijolė Spiridovič

2.      P a v e d u sudarytai komisijai ir komisijos sekretorei veiklą vykdant vadovautis Vilniaus „Žilvinėlio“ vaiko gerovės komisijos ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.

3.      L a i k a u netekusiu galios įsakymą  2016 m. rugsėjo 02 d. dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo. 

 

      Direktorė                                                                                                   Janina Gaučienė

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.