Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Darbo užmokestis

20210412_idek.jpg


Vilniaus ,, Žilvinėlio‘‘ lopšelis/darželis

(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2018 metai

2019 metai

Direktorė

1

1903

*

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1

1405

*

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

1

855

*

Auklėtojos (priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogai, fizinio lavinimo pedagogas)

25

1250

1242

Psichologas

1

357

*

Socialinis pedagogas

1

544

*

Auklėtojų padėjėjos

12

620

672

logopedas

1

931

*

Vyr. buhalterė

1

884

*

Apskaitininkė

1

231

0

Raštinės darbuotoja

1

465

*

Pastatų priežiūros specialistas

2

611

670

Sargas

3

670

804

Kiemsargis

2

516

555

Sandėlininkas

1

320

*

Dietistė

1

316

*

Skalbėja

1

516

*

Virtuvės darbuotojos

3

1067

1185

Valytoja

1

516

*

  • Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis – paskirtasis – darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 

 

                                                                                                                            Janina Gaučienė

(institucijos, įstaigos, įmonės vadovas)                       (parašas)                            (vardas  ir pavardė)

 

                                                                                                                                 Aiva Vainaitė

(vyr. buhalteris)                                                                                                       (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.