Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

APIE MUS

„Turiu visada būti mylimas ir visada turiu gauti pritarimą iš visų svarbių man žmonių"

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelis-darželis, įsikūręs Vilniaus m. Justiniškių mikrorajone, vaikams duris atvėrė 1986 m. ir vadinosi 49-uoju lopšeliu-darželiu. 1988 m suteiktas „Žilvinėlio" lopšelio-darželio vardas.

Pagrindinė veiklos rūšys: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai ugdomi pagal „Žilvinėlio" lopšelio-darželio ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tarptautinę „Zipio draugų" programą.

Įstaigoje veikia 12 grupių: 3 - ankstyvojo, 6 - ikimokyklinio,  3 - priešmokyklinio ugdymo grupės. Kiekviena grupė turi savo pavadinimą ir grupės vaikų elgesio taisykles. Įstaigoje įrengtos muzikos ir sporto salės, grupėse - įvairios erdvės vaikų saviraiškai, žaidimams, mini sportui, poilsiui.

Misija -  atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius ir Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje apibrėžtus žinių visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencingos ekonomikos prioritetus  ugdyti vaiko šiuolaikinio pasaulio suvokimą, kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir padėti vaikui įgyti savarankiškumą, veiklumą, atsakingumą, gebėjimą toliau mokytis bei kurti gyvenimą.

 

Vizija - įstaiga, kryptingai ir sistemingai bendradarbiaujant „Šeima-vaikas-pedagogas", diegianti naujas ugdymo formas bei metodus, užtikrinanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos galimybes šiuolaikinėje visuomenėje.

Filosofija -  aukšta ugdymo kokybė suteikia galimybę kiekvieną vaiką vertinti kaip asmenybę, pripažįstant jo teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį, ugdymo šeimoje tradicijas, patirtį; profesinis tobulėjimas, plėtra, vystymasis, nuolatinis įsivertinimas - ugdymo kokybės bei profesionalumo garantas.

Prioritetinės sritys

• Ugdymo paslaugų kokybė.

• Edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.

• Ugdytinių ir darbuotojų puikus emocinis ir psichologinis klimatas.

• Pedagogų ir ugdytinių tėvų, bendradarbiavimo dermės plėtojimas. 

 

DIREKTORĖ

JANINA GAUČIENĖ               20190120_img_8949.jpeg

Vadovauja įstaigai nuo 1986 metų                                                       

I vadybinė kategrija, švietimo įstaigų mentorius

Išsilavinimas:

Vilniaus pedagoginis universitetas

Specialybė: mokyklos muzikos mokytoja, ikimomyklinio auklėjimo vyr. mokytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis ir stažas:

Pedagoginis darbo stažas 40 metų

Valstybės tarnautojo (švietimo srities) darbo stažas 40 metų.

Kontaktai:

Tel./faks. (8 5) 2419212
El. paštas rastine@zilvinelis.vilnius.lm.lt

Priėmimo ir konsultacijų laikas

Pirmadienis

8.00 val. - 10.00 val.

Trečiadienis

17.00 val. - 19.00 val.

Lopšelio - darželio direktorės Janinos Gaučienės vadybinės funkcijos:

 • Telkia lopšelio - darželio bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, lopšelio - darželio strateginiam planui ir veiklos programai vykdyti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius bendruomenės santykius.
 • Tikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, vykdomi LR vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, miesto savivaldybės tarybos sprendimai ir potvarkiai.
 • Atsako už lopšeliui - darželiui pavestų uždavinių vykdymą.
 • Inicijuoja lopšelio - darželio strateginio plano, metinės veiklos programos, ugdymo plano rengimą.
 • Vadovauja lopšelio - darželio strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimo darbo grupėms, atsako už jų parengimą.
 • Rūpinasi lopšelio - darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Skiria vadybines funkcijas pavaduotojams.
 • Ruošia įsakymus, tikrina kaip jie vykdomi.
 • Nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų, skatina ir baudžia lopšelio - darželio darbuotojus.
 • Inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina.
 • Inicijuoja lopšelio - darželio vidaus darbo tvarkos taisyklių rengimą ir jas tvirtina.
 • Vadovauja mokytojų tarybai ir kontroliuoja jos nutarimų vykdymą.
 • Kontroliuoja, kad lopšelio - darželio aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
 • Formuoja grupes, vykdo kontingento pakeitimus.
 • Kuruoja pagalbos vaikui specialistų darbą.
 • Vadovauja direkcijos pasitarimams, kontroliuoja nutarimų vykdymą.
 • Palaiko ryšius su vaikų tėvais. Kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką.
 • Sudaro lopšelio - darželio darbuotojų tarifikaciją.
 • Atsako už mokytojų kvalifikacijos tobulinimą bei atestaciją.
 • Rengia metinę veiklos ataskaitą.
 • Už atliktą darbą atsiskaito lopšelio - darželio tarybai.

  Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio direktorės J. Gaučienės 2018 m. m. metų veiklos ataskaita

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

LIONĖ PETROKIENĖ

II vadybinė kategorija

Išsilavinimas:

Vilniaus kolegija

Specialybė: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyr. mokytojos kvalifikacija.

Kontaktai:

Pedagoginis darbo stažas 43 metai.

Tel. (8 5) 2429558

Priėmimo ir konsultacijų laikas

Antradienis

17.00 val. - 19.00 val.

Ketvirtadienis

7.00 val. - 9.00 val.

Lopšelio - darželio direktorės pavaduotojos ugdymui Lionės Petrokienės vadybinės funkcijos:

 • Organizuoja lopšelio - darželio veiklos procesą, metinio veiklos ir ugdymo programų vykdymą
 • Prižiūri mokytojų savaitinių ugdymo planų pildymo tvarką.
 • Renka duomenis apie vaikų dalyvavimą dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, parodose.
 • Atsakinga už ugdymo pasiekimų gerinimą.
 • Stebi ugdymo procesą, analizuoja ir sprendžia vaikų ugdymo problemas.
 • Atlieka ir koordinuoja tyrimus apie lopšelio - darželio ugdymąsi ir ugdymą.
 • Dalyvauja ugdymo plano rengimo grupėje.
 • Dalyvauja lopšelio - darželio strateginio plano, metų veiklos, įvairių tvarkų rengimo grupių darbe.
 • Teikia duomenis statistinėms ataskaitoms.
 • Koordinuoja lopšelio - darželio vidinį įsivertinimą.
 • Koordinuoja socialinių (pilietiškumo pagrindų) metodinė veiklą.
 • Laikinai pavaduoja direktorių jo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų ir kitu laikotarpiu.
 • Derina individualius mokytojų darbo tvarkaraščius pagal savaitinį darbo krūvį.
 • Organizuoja mokytojų vadavimus.
 • Pildo ir tvarko Pedagogų registrą.
 • Skatina pedagogus savarankiškam tobulėjimui, dalykiniam atestavimuisi, kvalifikacijos kėlimui.
 • Koordinuoja metodinį darbą, pirmininkauja metodinėms grupėms.
 • Bendradarbiauja su lopšelio - darželio ugdytiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, kitais mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais.
 • Tvarko savo vadybinius dokumentus, kelia kvalifikaciją vadybiniuose kursuose, seminaruose.
 • Vykdo kitas direktoriaus perduotas funkcijas.
 • Tiesiogiai atsako už savo vadybinių funkcijų vykdymą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams: Ligita Marytė Solovjovienė 
Tel. (8 5) 2429558

 

Buhalterė: Aiva Vainaitė
Tel./faks. (8 5) 2460227
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.