Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Aministracija

Administracija

 

20210524_direktore.jpeg

Janina Gaučienė

Živilnėlio“ lopšelio darželio direktorė

Taikos g. 130, Vilnius, LT-05226

Tel. (8 5) 2419212

el.paštas rastine@zilvinelis.vilnius.lm.lt

Išsilavinimas:

Vilniaus pedagoginis universitetas – muzikos mokytoja, ikimokyklinio auklėjimo vyr. mokytojo kvalifikacija.

I vadybinė kategorija, švietimo įstaigų mentorius.

Vadovauja įstaigai nuo 1986 m.

Pedagoginis darbo stažas 40 m.

Valstybės tarnautojo (švietimo srities) darbo stažas 40 m.

Priėmimo ir konsultacijų laikas

PIRMADIENIS

TREČIADIENIS

8.00 - 10.00  val.

17.00 - 19.00 val.

 

Lopšelio - darželio direktorės Janinos Gaučienės vadybinės funkcijos:

 • Telkia lopšelio - darželio bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, lopšelio - darželio strateginiam planui ir veiklos programai vykdyti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius bendruomenės santykius.
 • Tikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, vykdomi LR vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, miesto savivaldybės tarybos sprendimai ir potvarkiai.
 • Atsako už lopšeliui - darželiui pavestų uždavinių vykdymą.
 • Inicijuoja lopšelio - darželio strateginio plano, metinės veiklos programos, ugdymo plano rengimą.
 • Vadovauja lopšelio - darželio strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimo darbo grupėms, atsako už jų parengimą.
 • Rūpinasi lopšelio - darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Skiria vadybines funkcijas pavaduotojams.
 • Ruošia įsakymus, tikrina kaip jie vykdomi.
 • Nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų, skatina ir baudžia lopšelio - darželio darbuotojus.
 • Inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina.
 • Inicijuoja lopšelio - darželio vidaus darbo tvarkos taisyklių rengimą ir jas tvirtina.
 • Vadovauja mokytojų tarybai ir kontroliuoja jos nutarimų vykdymą.
 • Kontroliuoja, kad lopšelio - darželio aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
 • Formuoja grupes, vykdo kontingento pakeitimus.
 • Kuruoja pagalbos vaikui specialistų darbą.
 • Vadovauja direkcijos pasitarimams, kontroliuoja nutarimų vykdymą.
 • Palaiko ryšius su vaikų tėvais. Kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką.
 • Sudaro lopšelio - darželio darbuotojų tarifikaciją.
 • Atsako už mokytojų kvalifikacijos tobulinimą bei atestaciją.
 • Rengia metinę veiklos ataskaitą.
 • Už atliktą darbą atsiskaito lopšelio - darželio tarybai.
Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio direktorės J. Gaučienės 2018 mm.m metų veiklos ataskaita
 

 


Lionė Petrokienė

„Žilvinėlio“ lopšelio – darželio pavaduotoja ugdymui

Taikos g. 130, Vilnius, LT-05226

Tel. (8 5) 2429558

Išsilavinimas:

Vilniaus kolegija – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, vyr. mokytojos kategorija.

II vadybinė kategorija

Pedagoginis darbo stažas 43 m.

 Priėmimo ir konsultacijų laikas

ANTRADIENIS

KETVIRTADIENIS

17.00 – 19.00 val.

7.00 – 9.00 val.

Lopšelio - darželio direktorės pavaduotojos ugdymui Lionės Petrokienės vadybinės funkcijos:

 • Organizuoja lopšelio - darželio veiklos procesą, metinio veiklos ir ugdymo programų vykdymą
 • Prižiūri mokytojų savaitinių ugdymo planų pildymo tvarką.
 • Renka duomenis apie vaikų dalyvavimą dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, parodose.
 • Atsakinga už ugdymo pasiekimų gerinimą.
 • Stebi ugdymo procesą, analizuoja ir sprendžia vaikų ugdymo problemas.
 • Atlieka ir koordinuoja tyrimus apie lopšelio - darželio ugdymąsi ir ugdymą.
 • Dalyvauja ugdymo plano rengimo grupėje.
 • Dalyvauja lopšelio - darželio strateginio plano, metų veiklos, įvairių tvarkų rengimo grupių darbe.
 • Teikia duomenis statistinėms ataskaitoms.
 • Koordinuoja lopšelio - darželio vidinį įsivertinimą.
 • Koordinuoja socialinių (pilietiškumo pagrindų) metodinė veiklą.
 • Laikinai pavaduoja direktorių jo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų ir kitu laikotarpiu.
 • Derina individualius mokytojų darbo tvarkaraščius pagal savaitinį darbo krūvį.
 • Organizuoja mokytojų vadavimus.
 • Pildo ir tvarko Pedagogų registrą.
 • Skatina pedagogus savarankiškam tobulėjimui, dalykiniam atestavimuisi, kvalifikacijos kėlimui.
 • Koordinuoja metodinį darbą, pirmininkauja metodinėms grupėms.
 • Bendradarbiauja su lopšelio - darželio ugdytiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, kitais mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais.
 • Tvarko savo vadybinius dokumentus, kelia kvalifikaciją vadybiniuose kursuose, seminaruose.
 • Vykdo kitas direktoriaus perduotas funkcijas.
 • Tiesiogiai atsako už savo vadybinių funkcijų vykdymą.

 

Ligita Solovjovienė

Žilvinėlio“ lopšelio – darželio pavaduotoja ūkio reikalams

Taikos g. 130, Vilnius, LT-05226

Tel. (8 5) 2429558

 

 

 

Aiva Vainaitė

Žilvinėlio“ lopšelio – darželio buhalterė

Taikos g. 130, Vilnius, LT-05226

Tel. (8 5) 2429558

 


© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.