Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Planavimo dokumentai

Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-draželio  2015-2019 m.strateginis planas

 VGK planas zilvinelio 2021

 

                                                                     VEIKLOS PLANAS 2021 m.

 


 

2021 m. balandžio mėnesio renginių planas

Diena

Renginio pavadinimas

Atsakingas

01-30

Projektas ,,Žalioji palangė“

Ekologinė metodinė grupė

06

Virtualus koncertas tėvams ir bendruomenei ,,Atkeliavo Velykos“

meninio ugdymo mokytoja Jelena Aleknavičienė

grupių mokytojos

08

Bėgimas „Pavasario takeliu“, Pasaulinei sveikatos dienai paminėti

Fizinio lavinimo pedagogė ir grupių mokytojos

7-30

 

 

Sveikatos  mokymų ir ligų prevencijos centro iniciatyva ,,Ištiesk ranką“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, psichologo asistentė, fizinio ugdymo mokytoja grupių mokytojos.

16

Stendinis pranešimas,,Gamtos reiškiniai“

Ekologinė metodinė grupė.

13-14

Spektakliai ,,Voro vestuvės“

,,Kiškių sukilimas“

,,Kaime nėra WI-FI“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė, mokytoja  J. Kulikauskienė

22

VGK posėdis ,,Vaikų, turinčių vidutinių ir didelių spec. poreikių ugdymosi rezultatų aptarimas“.

VGK nariai, grupių mokytojos

 

26-30

Gerosios patirties sklaidos organizavimas,,Kolega-kolegai“ veiklos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė, grupių mokytojos

01-30

Balandis švaros  mėnuo

Socialinių įgūdžių praktinės veiklos ,,Savo darželį savo rankom puošiu“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė, grupių mokytojos, socialinė pedagogė

22-29

Kūrybinių darbelių paroda ,,Aš architektas“

Socialinė pedagogė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos

26-29

Socialinė veikla ,,Kviečiu puodelio arbatos“

Socialinė pedagogė

20

Stendinis pranešimas ,,Lietuvos kunigaikčiai“

Etno metodinė grupė

Nuolat

 

 

 

 

13

 

Socialinė pedagoginė pagalba

Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius.

Prevencinės programos ,,Zipio draugai“ vykdymas

Tėvų ir pedagogų konsultavimas

SEU olimpiados „Dramblys“ įgyvendinimo aptarimas

Socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė, Psichologo asistentė Gintarė Bladžinauskienė, logopedė Rūta Gedminienė

mokytoja Vaiva Pirantaitė

socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė

 

 

2021 m. sausio mėnesio renginių planas

Diena

Renginio pavadinimas

Atsakingas

        6

Šventinė pramoga darželio vaikams grupėse ,,Trys Karaliai svetimšaliai“ 

grupių mokytojos

1-12

Bendradarbiavimas su Taikos progimnazija ugdant vaikų kūrybiškumo kompetenciją vaikų  kūrybos darbų paroda

N.Lapkauskienė

   11-15

Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“ grupėse ir šeimose

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  socialinė pedagogė, grupių mokytojos

1-30

 Dalyvavimas respublikiniuose projektuose bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis:

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali paroda:,,Žiemos linksmybės. sniego senių - besmegenių išdaigos"
(Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Kregždutė")

 

Respublikinis virtualus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų projektas ,,Būk paukštelių draugas!“

 

respublikinis projektas

Man – grūdelį, tau – giesmelę“
(Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“)

Respublikinis projektas virtualiu būdu:

„Kas pasidalina su kitu, tas laimi“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė,  grupių mokytojos

1-15

 Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Žodelis ačiū“ tarptautinei dienai

(Kauno rajono švietimo centras)

Pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, grupių mokytojos

     4

VGK posėdis ,,Vaikų, turinčių spec. poreikių ugdymosi aptarimas“.

VGK nariai, grupių mokytojos

     5

Metodinės tarybos virtualus susirinkimas "Gabių vaikų ugdymas(is)

  direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

22

Etnokultūrinis renginys ,,Pusiaužiemis - Meškute apsiversk" grupėse.

grupių mokytojai

24

Vilniaus gimtadienio paminėjimas "Sveikinu Tave, Vilniau"


direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

grupių mokytojos

27

Metodinių grupių virtualūs susirinkimai aptarti Teisinės bazės reglamentuojančios įtraukųjį ugdymą dokumentus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinių grupių pirmininkai

27

Socialinių įgūdžių ugdymas ,,Mes rūšiuojam“ grupėse

Grupių mokytojos, VGK

28

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės peržiūrėjimas ir prireikus atnaujinimas.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

29

Mokytojų tarybos posėdis

2. Dėl metodinės veiklos organizavimo 2021 m.

Direktorė, pedagogų taryba

nuolat

Socialinė pedagoginė pagalba

Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiuosius poreikius.

Prevencinės programos ,,Zipio draugai“ vykdymas nuotoliniu būdu.

Socialinė pedagogė 

  Socialinė iniciatyva įtraukiant ugdytinių tėvus ir visą bendruomenė "Aš tariu AČIŪ..."

socialinė pedagogė 

31

Ektremaliųjų situacijų valdymo plano peržiūrėjimas.

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

2021 m. vasario mėnesio renginių planas

Diena

Renginio pavadinimas

Atsakingas

1-28

 Dalyvavimas respublikiniuose projektuose bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis:

 respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Mano širdelėj - visa Lietuva“

(Vilniaus lopšelis darželis „Vaidilutė“)

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų sveikatinimo iššūkis

„Pasivaikščiojimas basomis po sniegą“

(Vilniaus lopšelis darželis "Spygliukas"

 

Respublikinė foto nuotraukų  paroda ,,Švenčiu vasario 16-ąją“ (Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“)

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda-konkursas

  „Lietuvos atspindžiai  mano lange“

(Šakių rajono Gelgaudiškio     pagrindinė mokykla)

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

4

Graži šypsena. Veikla ,,Svečiuose pas odotologą“ grupėse ir nuotoliniu būdu.

L.Livanovič

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, grupių mokytojos

5

Sveika mityba ,,Sveikas maistas- sveikas vaikas“ grupėse ir nuotoliniu būdu.

 

Vilniaus miesto vaikų

sveikos gyvensenos nuotolinio konkurso

Mano sveikų ir skaniausių pusryčių lėkštė

L.Livanovič

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, grupių mokytojos

8-20

 Veiklos grupėse skirtos Vasario 16-ąjai atminti 

Grupių mokytojos, meninio ugdymo pedagogė

15-28

 Kūrybinių darbelių: vėliavų, Gedimino bokštų paroda.

Grupių mokytojos

15-28

Piešinių konkursas  skirtas Vasario -16 –ajai.

VGK, Grupių mokytojos

2

Metodinis pasitarimas pedagogams nuotoliniu būdu sausio mėnesio veiklų aptarimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupių mokytojos

1-7

  Edukacinės veiklos grupėse panaudojant socialinės pedagogės pateiktą medžiagą ,,Žiemą tykojantys pavojai“.

Grupių mokytojos

            12

Renginiai grupėse ,,Žiema, žiema bėk iš kiemo“

Etno metodinė grupė, grupių mokytojos

16-20

 

Respublikinė kūrybinių darbų fotografijų paroda

„žiema, bėk iš kiemo“
(Klaipėdos lopšelio-darželio „berželis“)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

29

Ekologinės metodinės grupės susirinkimas

(vasario mėnesio veiklos aptarimas)

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekologinės metodinės grupės nariai

      nuolat

Socialinė pedagoginė pagalba

Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiuosius poreikius.

Prevencinės programos ,,Zipio draugai“ vykdymas.

Tėvų, pedagogų konsultavimas

Socialinė pedagogė 

 

 

VGK nariai

2021 m. kovo  mėnesio renginių planas

Diena

Renginio pavadinimas

Atsakingas

02-20

Kovas-Sąmoningumo didinimo mėnuo ,,Be patyčių“ Veiklos skirtos  akcijai ,, Savaitė be patyčių“

VGK nariai, grupių mokytojos

   Mokytojų tarybos posėdis nuotoliniu būdu

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

     

10

Renginys, skirtas  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) 31-osioms metinėms paminėti  virtualus skaitovų konkursas ,,Gimtinės spalvos“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupių mokytojos

15-27

Piešinių konkursas skirtas bendravimo įgūdžių ugdymui ,,Tu ne vienas“

Socialinė pedagogė, grupių mokytojos

15

VGK posėdis dėl priešmokyklinių gr. spec. poreikių vaikų pasiekimų ir pažangos 

VGK  nariai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

15-19

Renginiai skirti Žemės dienai paminėti grupėse 

Metodinė ekologinė grupė, grupių mokytojos

25

Muzikinė pramoga ,,Gandrai parskrido“ nuotoliniu būdu

grupių mokytojos, meninio ugdymo pedagogė 

26

Pasitarimas dėl ,,Mažųjų žaidynių „  nuotoliniu būdu

Kūno kultūros pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė

    nuolat

Socialinė pedagoginė pagalba

Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiuosius poreikius.

Prevencinės programos ,,Zipio draugai“ vykdymas.

Socialinė emocinė solimpiados ,,Dramblys“ vykdymas .

VGK nariai

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.