Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Darbo taryba

                  ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis lopšelio - darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais. Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka darbo pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Lopetienė Vida

 

pirmininkė

2.

Kirdeikienė Edita

 

narė

3.

Astrauskienė Jurgita


narė

 
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.