Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija 

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų.

Komisija vykdo šias funkcijas:

1. remdamasi Mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo analizę;

2. rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;

3. organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.

4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Mokykloje;

7. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą.

8. įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

9. bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Petrokienė Lionė

Pirmininkė

2.

Šumkauskienė Vaidutė

Pirmininkės pavaduotoja

3.

Bladžinauskienė Gintarė

Psichologo asistentė

4.

Gedgaudienė Rūta

Logopedė

5.

Pučienė Danutė Ona

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Vilčinskienė Marytė

Fizinio lavinimo mokytoja

7.

Lapkauskienė Nijolė

Sekretorė

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.