Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vidinis įsivertinimas


Įstaigos veiklos įsivertinime dalyvavo 100 proc. pedagogų. 55 proc. ugdytinių tėvų. Klausimynas sudarytas iš 14 klausimų pedagogams ir 7 klausimų tėvams, skirtų veiklos srities planavimas ir organizavimas atskleidimui.

2020 m.  temos Veiklo planavimas ir organizavimas srities „Lyderystė ir vadyba“ atlikto įsivertinimo duomenys:

87,5 proc. respondentų teigia, kad mūsų mokyklos vizija orientuota į ateities iššūkius švietimui.

12,5 proc. respondentų ko gero sutinka, su teiginiu.

87,5  proc. Pedagogų visiškai sutinka, kad mokykla yra savikritiška, kūrybinga ir nuolat besimokanti.

12,5 proc. ko gero sutinka su teiginiu.

37,5 proc. pedagogų visiškai sutinka, kas lyderių veikla telkia mokyklos bendruomenę pokyčiams.

62,5 proc. ko gero sutinka su teiginiu.

50 proc. pedagogų visiškai sutinka, kad mokytojai pasitiki mokyklos lyderiais kaip partneriais, patarėjais, pagalbininkais.

37,5 proc. ko gero sutinka su teiginiu.

12,5 proc. negali atsakyti.

62,5 proc. Pedagogų visiškai sutinka, kad visos mokyklos bendruomenės nariai atsovauja mokyklos valdymo interesus, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno nuomonė.

37,5 proc. Ko gero sutinka su teiginiu.

75 proc. pedagogų visiškai sutinka, kad mokykla turi savo sistemą, kaip priimti savivaldos sprendimus, svarbiems kasdieniam gyvenimui ir ateities siekiams.

25 proc. pedagogų ko gero sutinka su teiginiu.

IŠVADOS:

Mūsų mokyklos vizija orientuota į ateities iššūkius švietimui.

Mokyklos strateginis, metinis veiklos planas, programos grindžiamos visos bendruomenės susitarimu.

Mokyklos bendruomenės nariai atsakingai dalyvauja įgyvendinant išsikeltus tikslus ir uždavinius.

Atsižvelgiant į mokinių interesus, mokyklos ištekliai panaudojami lanksčiai, kūrybingai.

Mokyklos įsivertinimas ir atsakomybę yra svarbiausia veiklos tobulinimo prielaida ir sąlyga.

Mokytojai pasitiki mokyklos lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais.

Mokyklos bendruomenės nariai atstovauja mokyklos valdymo interesus, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno nuomonė.

Mokykla turi savo sistemą, kaip priimti savivaldos sprendimus, svarbiems kasdieniam gyvenimui ir ateities siekiams.© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.