Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo pagalba ir funkcijos:

 1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis ugdymo veiklose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

2. konsultuoja vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio - darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su grupių pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

5. šviečia lopšelio - darželio bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, patyčių, smurto ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija ir lopšelio - darželio savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;

7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus lopšelyje - darželyje, atsižvelgdamas į įstaigos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

8. renka ir analizuoja informaciją reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su lopšelio - darželio bendruomene, esant būtinybei - su kitomis institucijomis;

9. rengia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;

10. tvarko ir pildo darbo dokumentus.

Konsultacijai prašome registruotis tel.  Tel. +370 602 28250

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.